Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Avvikelserapportering

31 oktober 2018

Avvikelserapportering skall ske för att säkerställa att händelser och avvikelser som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen.

Propeller

För att lokalisera fel och brister i vår verksamhet och våra arbetsrutiner så är vi tacksamma för alla avvikelser som rapporteras in till oss. Detta för att hålla en hög nivå på flygsäkerhet och allt annat som berör flygplatsen i stort.

 

Avvi­kel­se­rap­port ska läm­nas när:

  • Avvikelser från, för flyg­plat­sen och verk­sam­he­ten, beskrivna ruti­ner och procedurer
  • Hän­del­ser som hade kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
  • Bris­ter i system och anläggningar på flygplatsen
  • Have­rier, tillbud och inci­den­ter
  • Före­komst av vilt och fågel på flygplatsområdet
  • Hän­delse som med­fört eller som skulle kun­nat leda till stör­ningar och/eller påverka flygsäkerheten.
  • Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och på anläggningen.
  • Olycks­fall vid/på flygplatsen.

Lämna din avvikelserapport härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

31 oktober 2018
Kontakt flygplatsen

Ingvar Sandquist, Flygsäkerhetskoordinator och räddningstjänstansvarig

Ingvar Sandquist

Flygsäkerhetskoordinator &

Räddningstjänstansvarig

Skicka ett mail till Ingvar